I. Wstęp

W Serwkom sp. z o.o. cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas klienci udostępniając swoje dane osobowe. Prawo do prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych uznajemy za cenne wartości, w związku z czym powierzone nam dane osobowe zobowiązujemy się przetwarzać w sposób zgodny z prawem i rzetelny.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbierane są przez Serwkom sp. z o.o. od klientów i w jaki sposób są one wykorzystywane.

II. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Serwkom Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piastowska 44B, 30-070 Kraków. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę się kontaktować pod adresem e-mail: sekretariat@e-serwkom.pl bądź numerem telefonu: 12 631-41-22.

III. Przetwarzanie danych osobowych

Pod pojęciem „danych osobowych” rozumie się wszelkie informacje, które można wykorzystać do identyfikacji osoby fizycznej. Kategorie zbieranych osobowych, zbieranych przez Serwkom sp. z o.o., różnić się będą w zależności od celu przetwarzania. W przypadku kandydatów do pracy będą to dane identyfikacyjne w postaci imienia (imion) i nazwisko oraz daty urodzenia, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), jak również dane na temat wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz dotychczasowego przebiegu zatrudnienia. W przypadku podmiotów, które chcą nawiązać z nami współpracę gospodarczą, zbierane są dane identyfikacyjne w postaci imienia i nazwiska lub nazwy firmy oraz numeru PESEL lub numeru NIP i numeru REGON, adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego. W ramach współpracy gospodarczej nieodzowny jest także numer rachunku bankowego. W przypadku prowadzenie obsługi księgowej i rachunkowej Serwkom sp. z o.o. przetwarzać z kolei będzie dane księgowo-płacowo-kadrowe udostępnione na podstawie umowy powierzenia.

Serwkom sp. z o.o. przetwarza dane osobowe przede wszystkim w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”). Tak jest w szczególności w przypadku przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy oraz pracowników, jak również danych osobowych naszych Klientów i innych kontrahentów (w tym osób zatrudnionych przez Klientów i innych kontrahentów, wyznaczonych do kontaktu z nami). W odniesieniu do niektórych kategorii danych przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne w celu wywiązania się Serwkom sp. z o.o. z ustawowych obowiązków jako pracodawcy (zleceniodawcy) lub przedsiębiorcy. Brak udostępnienia poszczególnych danych osobowych stanowić będzie co do zasady przeszkodę dla nawiązania współpracy.

W razie nawiązania z nami kontaktu przez formularz kontaktowy zawarty na naszej stronie internetowej, udostępnione nam dane osobowe są przetwarzane przez Serwkom sp. z o.o. wyłącznie w zakresie niezbędnym do udzielanie odpowiedzi na przesłane zapytanie. Przetwarzanie to opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadnionym interesie administratora w postaci nawiązania kontaktu biznesowego. Dane te nie są wykorzystywane w żadnym innym celu, w szczególności na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Wszystkie dane osobowe przechowywane są w naszej bazie danych nie dłużej, niż jest to niezbędne dla realizacji celu, w jakim dane te są przetwarzane, oraz potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Dłuższy okres przechowywania może wynikać z przepisu ustawy.

Przechowywane dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem podmiotów, przy pomocy których realizujemy dany proces przetwarzania, oraz instytucji publicznych upoważnionych z mocy prawa do przetwarzania danych osobowych. Do pierwszej kategorii należą podwykonawcy świadczący usługi z zakresu księgowości i rachunkowości, firma zajmująca się obsługą IT, operatorzy pocztowi odpowiedzialni za obieg poczty, w przypadku polis ubezpieczeniowych – odpowiednie firmy ubezpieczeniowe, banki realizujące zlecone płatności oraz, w przypadku zalegania z płatnościami przez naszych kontrahentów, kancelarie prawne zajmujące się windykacją wierzytelności oraz komornicy. Do drugiej kategorii należą w szczególności właściwe urzędy skarbowe oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

IV. Prawa osób fizycznych

Każdej osobie fizycznej, której dane osobowe przetwarzane są przez Serwkom sp. z o.o., przysługuje prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych oraz do wydania ich kopii;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przeniesienia swoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy przesłać stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany powyżej adres e-mail (sekretariat@e-serwkom.pl). Żądanie osoby fizycznej rozpatrywane jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od jego zgłoszenia.

Osoba fizyczna, której dane osobowe są przez nas przetwarzane, jest również uprawniona do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza postanowienia RODO.

V. Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) w celu poprawnego działania serwisu internetowego. Pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (typ urządzenia, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu etc.) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową.

Zebrane w ten sposób dane wykorzystywane są jednocześnie do celów statystycznych. Ich analiza ma w tym przypadku charakter anonimowy.

Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Istnieje możliwość samodzielnego określenia warunków przechowywania plików cookies, uzyskiwania przez nie dostępu do urządzenia użytkownika, a nawet zablokowania automatycznej ich obsługi. Ograniczenie stosowania plików cookies może przy tym wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).